Ποιότητα

Η επιχείρηση ΒΕΛΕΜΗΣ Α.Β.Ε.Ε. εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005(HACCP) που ακολουθεί τις δραστηριότητες Παραγωγής, Πώλησης και Διακίνησης όλων των προϊόντων της εταιρείας.
Μοναδικό στόχο στην επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης ΒΕΛΕΜΗΣ Α.Β.Ε.Ε., αποτελεί η διασφάλιση της άριστης και σταθερής ποιότητας.
Η επιστημονική κατάρτιση των νεότερων διαδόχων της εταιρείας επιβάλλει συνεχείς ελέγχους έως το τελικό στάδιο της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων με βασική προτεραιότητα την αυστηρή και σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων η εταιρεία παρέχει συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων αλλά και τεχνογνωσίας της παραγωγής, με παράλληλες προσπάθειες βελτίωσης της παραγωγικότητας και της απόδοσης.


IQNET MANAGEMENT SYSTEM ISO 22000 HACCP


Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Η εταιρεία «ΒΕΛΕΜΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» εδρεύει στο 18ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, εφαρμόζει τεκμηριωμένο σύστημα ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005(HACCP), για την παραγωγή, πώληση και διακίνηση ειδών ζαχαροπλαστικής (προϊόντα ζύμης και σφολιάτας).
Η εταιρεία δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών της, ώστε παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφαλή από πλευράς υγιεινής.
Η πολιτική ασφάλειας κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, το οποίο καλείται να την εφαρμόζει και να την τηρεί. Ανασκοπείται από τη διοίκηση, ως προς τη συνεχή καταλληλότητα της, στην ετήσια ανασκόπηση του συστήματος από τη διοίκηση.
Η εταιρεία θέτει μετρήσιμους στόχους οι οποίοι αποτελούν εισερχόμενο στην ανασκόπηση της διοίκησης και ανασκοπούνται με ετήσια συχνότητα. Οι στόχοι τις εταιρείας περιλαμβάνουν στόχους ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, όπως και επιχειρηματικούς στόχους.
Η εσωτερική επικοινωνία είναι άμεση, ενώ η εξωτερική επικοινωνία τεκμηριώνεται με τα αρχεία επικοινωνίας με πελάτες, προμηθευτές και αρχές. Η διοίκηση της εταιρείας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ικανοποίηση και τα παράπονα πελατών.
Επιπλέον, η διοίκηση θέτει τους ακόλουθους σκοπούς οι οποίοι και αποτελούν πάγια απαίτηση της εταιρείας:

 • Η διαχείριση όλης της αλυσίδας από την παραλαβή των πρώτων υλών, μέχρι την παρασκευή των τελικών προϊόντων και την παράδοσή τους στους πελάτες σύμφωνα με τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής.
 • Η επεξεργασία των προϊόντων κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες υγιεινής.
 • Η παραγωγή ασφαλούς, από μικροβιολογικής και φυσικοχημικής πλευράς, προϊόντος.
 • Η παραγωγή όσο το δυνατόν σταθερού, από οργανοληπτικής πλευράς, προϊόντος.
 • Η συνέπεια στην τήρηση των δεσμεύσεων της εταιρείας και η διατήρηση σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού τόσο με τους πελάτες, όσο και με τους προμηθευτές της.
 • Η συνεχής αναβάθμιση της εταιρείας, για την κάλυψη των αναγκών και προσδοκιών των πελατών, μέσω της διάθεσης νέων προϊόντων και της παροχής εκπαίδευσης στο προσωπικό.
 • Η διαρκής βελτίωσή της σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.
Για την επίτευξη των σκοπών αυτών:
 • επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια και ελέγχει έναντι προδιαγραφών τις Α’ ύλες και τα βοηθητικά υλικά.
 • λειτουργεί σε νεόκτιστους χώρους παραγωγής διασφαλίζοντας ικανοποιητικές συνθήκες για την παραγωγή των προϊόντων της.
 • ελέγχει τις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων της.
 • αξιοποιεί τις υπηρεσίες του συνεργαζόμενου εργαστηρίου για τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής.
 • εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.
 • φροντίζει για την ορθή λειτουργία του Συστήματος HACCP και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή του, διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των εργασιών του.

Ο Γενικός Διευθυντής
Θεοδόσιος A. Βελεμής